ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯ “Коледен календар” НА PHILADELPHIA

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯ “Коледен календар” НА PHILADELPHIA

Участниците в “Коледен календар” на PHILADELPHIA (Кампанията) трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на Кампанията (отбелязвани като „Официални Правила“).

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА 

1. Организатор на Кампанията е „Уот Иф“ ООД с ЕИК: 203381583, със седалище и адрес на управление: Република България, област София, община Столична, п.к. 1421, гр. София, район Лозенец, кв. Лозенец, ул. „Свети Наум“ 29, и се провежда по поръчка на “ФРЕШ ДИРЕКТ” ООД. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Кампанията (наричани по-долу “Официални Правила” или “Правилата”). 

РАЗДЕЛ ІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ

2. Официалните Правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес: https://myphiladelphia.bg/philadelphia-christmas-rules/ за целия период на Кампанията: 01.12.2023 г. – 24.12.2023 г. Организаторът на Кампанията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: https://woobox.com/2c855i и стават задължителни за всички участници.

3. Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 2, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти. 

4. Кампанията е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 18 години, с изключение на служителите на “ФРЕШ ДИРЕКТ” ООД и “Уот Иф” ООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи). 

5. Участвайки в тази Кампания, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и да спазват техните условия. 

РАЗДЕЛ IIІ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА 

1. Кампанията се организира и провежда в периода от 01.12.2023 г. – 24.12.2023 г., само на територията на Република България. 

РАЗДЕЛ IV. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ 

1. Кампанията се организира на интернет адрес: https://woobox.com/2c855i

2. За да се включи участник в Кампанията, той трябва да посети страницата: https://woobox.com/2c855i поне в един от дните от календара и да отвори кутийката от коледния календар за съответния ден. След това трябва да попълни контактна форма, в която да остави своите данни за контакт в случай, че спечели награда. Всеки участник, който е отворил кутийка и е попълнил данните си във формата за регистрация, се включва в томболата за награда. Един потребител може да участва по веднъж на ден. С всяко участие участникът добавя още веднъж името си във финалния списък, от който ще се теглят победителите.

3. След изтичане на крайния срок на Кампанията (24.12.2023 г.), общо 18 (осемнадесет) участника ще спечелят по една от общо 18 (осемнадесет) награди, които ще бъдат изтеглени на томболен принцип измежду всички участвали. Всеки участник може да спечели само 1 награда.

4. Наградният фонд за целия период на Кампанията включва: 

  • 1 бр. планетарен миксер SMEG (50’s Style Планетарен миксер SMEG SMF02RDEU)
  • 2 бр. тостер SMEG (50’s Style тостер SMEG TSF01RDEU)
  • 15 бр. кухненски престилки Philadelphia

5. Печелившите участници ще бъдат обявени на 04.01.2024 г. на Интернет адрес: https://woobox.com/2c855i

6. Награди, непотърсени в 15-дневен срок след обявяване на печелившите, ще бъдат раздадени на случаен принцип, чрез томбола, между останалите участници. 

7. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят гласове “автоматично”, вместо участниците. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Кампанията; б) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Кампанията или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организаторa, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Правилата. 

РАЗДЕЛ V. ЛИЧНИ ДАННИ 

1. Включвайки се в настоящата кампания, участниците се съгласяват с Политиката за поверителност на Кампанията. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

2. При гласуване за кутия, участниците се съгласяват да предоставят на Организатора: две имена, имейл адрес и телефон. За получаване на наградата си, печелившите се съгласяват да предоставят на Организатора допълнително и адрес за получаване на наградата.

РАЗДЕЛ VІ. ДРУГИ 

1. Организаторът на Кампанията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Кампанията или по други подобни поводи. 

2. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Кампанията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи. 

3. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на съответната награда.

Настоящите Официални правила влизат в сила от 01.12.2023 г.